Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на система за дигитален печат на платове”. Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0647-C01 с бенефициент „ФЕШЪН СЪПЛАЙ“ ЕООД.